Đối tác phát triển kinh doanh chứng khoán

Phòng ban:

Môi giới chứng khoán

Thời gian:

26/07/2023

Địa điểm:

Hồ Chí Minh

Số lượng:

100

Đối tác phát triển kinh doanh giới thiệu khách hàng đến mở tài khoản chứng khoán, giao dịch chứng khoán tại SSV và/hoặc sử dụng các sản phẩm dịch vụ khác của SSV cung cấp, cụ thể như sau:

□       Tìm kiếm các cá nhân, tổ chức để giới thiệu các thông tin về SSV, các chương trình, chính sách, sản phẩm, dịch vụ do SSV cung cấp. ;

□       Các công việc khác theo thỏa thuận giữa đối tác phát triển kinh doanh với SSV liên quan đến hoạt động giới thiệu Khách hàng.

 Chi tiết chương trình theo link sau:

https://shinhansec.com.vn/vi/ho-tro-khach-hang/chuong-trinh-uu-dai/65/chuong-trinh-doi-tac-cong-tac-phat-trien-kinh-doanh-ssv-biz-partner.html

Không yêu cầu.

Hưởng hoa hồng theo quy định.