Tổng quan thị trường vốn cổ phần (ECM)

Công ty Chứng Khoán Shinhan đóng vai trò là cầu nối cho các giao dịch vốn cổ phần xuyên biên giới giữa các nhà đầu tư quốc tế và những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt nam.

Cung cấp và hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến giao dịch mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A), và chào bán phân phối vốn cổ phần.

Các dịch vụ giao dịch M&A

Shinhan hỗ trợ các dịch vụ toàn diện cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các doanh nghiệp tại Việt Nam bao gồm tìm kiếm các công ty mục tiêu, đàm phán với các công ty mục tiêu theo yêu cầu, hỗ trợ các buổi gặp và làm việc giữa các bên, hỗ trợ việc thực hiện giao dịch mua bán/ góp vốn, và các công việc liên quan khác.

Tư vấn giao dịch

  • Nhà đầu tư là các tập đoàn lớn ở Hàn Quốc
  • Mở tài khoản IICA, mua cổ phần qua hình thức giao dịch khớp lệnh/ thỏa thuận, hay chào mua công khai.

Tư vấn M&A

  • Công ty Việt Nam & tập đoàn Hàn Quốc
  • Tìm kiếm các công ty mục tiêu

Tư vấn cho bên mua / bán

Chào bán & phân phối cổ phần

Hành trình để chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) ở Việt Nam bắt đầu từ việc chuyển đổi sang hoạt động dưới hình thức công ty đại chúng và sau đó là tiến trình IPO / niêm yết. Sau đó, trong quá trình phát triển, các công ty đại chúng niêm yết có thể sẽ cần phát hành tăng vốn mới để tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Những đợt phát hành vốn như vậy có thể được thực hiện qua việc phát hành cho cổ đông hiện hữu hay cho các nhà đầu tư chiến lược. Shinhan tư vấn và đồng hành với các khách hàng xuyên suốt hành trình này, đảm bảo rằng khách hàng sẽ huy động được những nguồn vốn cổ phần cần thiết để tiếp tục sự phát triển của doanh nghiệp.

  • Công ty Việt Nam & tập đoàn Hàn Quốc
  • Tư vấn thực hiện, chào bán riêng lẻ, chào bán ra công chúng, hoặc bảo lãnh phát hành

Các giao dịch ECM tiêu biểu