Các giao dịch tiêu biểu

Phát hành riêng lẻ (đấu giá)

300 tỷ VND

Tư vấn quy trình

Block Deal

200 tỷ VND

Tư vấn giao dịch

Tư vấn mua bán

60 triệu USD

Tư vấn giao dịch

Tư vấn mua bán

905 tỷ VND

Tư vấn giao dịch

Mua bán CD

170 tỷ VND

Môi giới

Khoản vay nước ngoài

20 triệu USD

Nhà thu xếp chính

Vay hợp vốn

100 tỷ KRW

Nhà thu xếp và tư vấn chính

Trái phiếu

700 tỷ VND

Nhà thu xếp chính

Trái phiếu

1,400 tỷ VND

Nhà thu xếp chính

Trái phiếu kèm chứng quyền(BW)

400 tỷ VND

Nhà thu xếp chính

Mua bán CD

240 tỷ VND

Môi giới

Mua bán CD

170 tỷ VND

Môi giơi1

Mua bán CD

50 tỷ VND

Môi giới

Mua bán CD

50 tỷ VND

Môi giới

Khoản vay có đảm bảo

80 triệu USD

Đồng thu xếp chính

Đầu tư khoản vay có đảm bảo

20 triệu USD

Nhà đầu tư

Đầu tư

100 tỷ VND

Nhà đầu tư

Mua bán CD

200 tỷ / 100 tỷ VND

Môi giới 

Mua bán CD

100 tỷ VND

Môi giới

Khoản vay nước ngoài

10 triệu USD

Nhà thu xếp chính

Khoản vay có đảm bảo

20 triệu VND

Nhà đầu tư

Trái phiếu hoán đổi (EB)

260 tỷ VND

Nhà đồng thu xếp chính

Trái phiếu

150 tỷ VND

Nhà thu xếp chính

Trái phiếu

400 tỷ VND

Nhà thu xếp chính

Phát hành riêng lẻ (đấu giá)

300 tỷ VND

Tư vấn quy trình

Block Deal

200 tỷ VND

Tư vấn giao dịch

Tư vấn mua bán

60 triệu USD

Tư vấn giao dịch

Tư vấn mua bán

905 tỷ VND

Tư vấn giao dịch

Mua bán CD

170 tỷ VND

Môi giới

Khoản vay nước ngoài

20 triệu USD

Nhà thu xếp chính

Vay hợp vốn

100 tỷ KRW

Nhà thu xếp và tư vấn chính

Trái phiếu

700 tỷ VND

Nhà thu xếp chính

Trái phiếu

1,400 tỷ VND

Nhà thu xếp chính

Trái phiếu kèm chứng quyền(BW)

400 tỷ VND

Nhà thu xếp chính

Mua bán CD

240 tỷ VND

Môi giới

Mua bán CD

170 tỷ VND

Môi giơi1

Mua bán CD

50 tỷ VND

Môi giới

Mua bán CD

50 tỷ VND

Môi giới

Khoản vay có đảm bảo

80 triệu USD

Đồng thu xếp chính

Đầu tư khoản vay có đảm bảo

20 triệu USD

Nhà đầu tư

Đầu tư

100 tỷ VND

Nhà đầu tư

Mua bán CD

200 tỷ / 100 tỷ VND

Môi giới 

Mua bán CD

100 tỷ VND

Môi giới

Khoản vay nước ngoài

10 triệu USD

Nhà thu xếp chính

Khoản vay có đảm bảo

20 triệu VND

Nhà đầu tư

Trái phiếu hoán đổi (EB)

260 tỷ VND

Nhà đồng thu xếp chính

Trái phiếu

150 tỷ VND

Nhà thu xếp chính

Trái phiếu

400 tỷ VND

Nhà thu xếp chính

Thông qua đội ngũ Shinhan

các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội

Hiểu về nền kinh tế, văn hóa/ hệ thống doanh nghiệp tại Hàn Quốc​.
Tìm kiếm các đối tác kinh doanh tiềm năng trong tương lai
Giới thiệu thương hiệu của mình đến thị trường Hàn Quốc
Xây dựng mối quan hệ hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp Hàn Quốc
Nắm bắt cơ hội để phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh mới

Các dịch vụ

Chúng tôi mang đến cho bạn

Thị trường nợ

Thị trường nợ (DCM) là một mảng dịch vụ chính của Công ty Chứng khoán Shinhan. Shinhan tư vấn và thu xếp nguồn vốn trung - dài hạn cho các doanh nghiệp qua hình thức phát hành trái phiếu, cung cấp khoản vay, hay các sản phẩm tài trợ khác.

Tìm hiểm thêm
Thị trường vốn

Shinhan đóng vai trò là cầu nối cho các giao dịch vốn cổ phần xuyên quốc gia giữa nhà đầu tư quốc tế và các doanh nghiệp tại Việt nam, cung cấp và hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến giao dịch mua bán sát nhập và chào bán phân phối cổ phần.

Tìm hiểu thêm