Vị trí tuyển dụng

 

Vị trí tuyển dụng

1. INVESTMENT BANKING MANAGER (đính kèm theo JD)
 
2. INVESTMENT BANKING STAFF (đính kèm theo JD)

3. RETAIL MANAGER (đính kèm theo JD)

4. RESEARCH STAFF (đính kèm theo JD)

5. ACCOUNTING STAFF (đính kèm theo JD)

6. FINANCE STAFF (đính kèm theo JD)