Giao dịch ký quỹ

 

Giao dịch ký quỹ

Thông tin chung của sản phẩm giao dịch ký quỹ

General information of Margin trading product


 1.    Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ

         Marginable Securities:      Click here

        Marginable Securities

2.     Tỷ lệ ký quỹ

Margin ratio

 

 

Tỷ lệ Margin

Margin ratio

Ký hiệu

Denote

 

1

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu:

Initial margin ratio

IMR

50%

2

Tỷ lệ ký quỹ duy trì:

Maintenance margin ratio

MMR

40%

3

Tỷ lệ xử lý:

Forced sale ratio

FMR

35%


3.    Lãi suất cho vay Giao dịch Ký quỹ:


      Lending interest for Margin trading:

Lãi suất cho vay hiện hành: 0,0288%/ngày

Current lending interest rate: 0.0288%/day

Lãi suất quá hạn: 150% x 0,0288% = 0.0432%/ngày

Overdue Interest rate: 150% x 0.0288% = 0.0432%/day

4.    Thời hạn cho vay tối đa: 89 ngày

      Maximum lending term: 89 days

Có thể xem xét gia hạn thêm thời gian cho vay tối đa: 89 ngày

Extension might be applied for loan term to another: 89 days

5.      Phương thức thực hiện lệnh gọi bổ sung:

The method of issuing margin calls:

Điện thoại hoặc văn bản hoặc tin nhắn SMS, hoặc email.

Phone or Document or SMS message or email.