Điều khoản sử dụng

 

Điều khoản sử dụng

Dưới đây quy định các điều kiện, thỏa thuận khi truy cập vào trang Web của SSV. Trong văn bản này, “SSV” sẽ có nghĩa là Công ty TNHH Chứng Khoán SHINHAN Việt Nam. “Trang Web SSV” có nghĩa là Trang Web của Công ty TNHH Chứng khoán SHINHAN Việt Nam để cho công chúng truy cập tại địa chỉ http://www.shinhansec.com.vn và/hoặc các tên miền khác mà SSV cung cấp.

GIÁM SÁT BỞI SSV: Việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trên Trang Web SSV này có thể bị SSV kiểm soát và theo dõi. Thông tin thu thập được có thể được SSV sử dụng cho mục đích phục vụ hoạt động kinh doanh hoặc các mục đích khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG: Các Điều khoản sử dụng được áp dụng khi xem hoặc sử dụng Dịch vụ thông qua Trang Web SSV hoặc bằng cách truy cập dịch vụ thông qua cách nhấn vào các Ứng dụng trên thiết bị di động của người sử dụng. Các điều khoản và điều kiện này có thể được thay đổi theo thời gian. Khi các thay đổi được thực hiện, người sử dụng hiểu và đồng ý rằng bằng việc truy cập hoặc sử dụng Trang Web SSV sau ngày mà các điều khoản đã thay đổi nghĩa là người sử dụng đồng ý với điều khoản sử dụng. Vui lòng đọc kỹ những điều khoản sử dụng trước khi sử dụng Trang Web SSV này để biết các điều khoản và điều kiện mà người sử dụng đang bị ràng buộc. 

ĐĂNG KÝ, QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HÀNH VI NGƯỜI DÙNG VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ: Nếu là một người sử dụng dịch vụ bằng cách đăng nhập vào Trang Web SSV, hãy tạo ra một tài khoản cá nhân, bao gồm duy nhất một người dùng và một mật khẩu để truy cập vào các dịch vụ của Trang Web SSV này. Người sử dụng đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ việc sử dụng trái phép mật khẩu và/hoặc tài khoản của mình. SSV sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trách nhiệm pháp lý, tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng trái phép tên thành viên, mật khẩu và/hoặc tài khoản của người sử dụng.

TUYÊN BỐ VỀ NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM CẬP NHẬT: SSV không cam kết bất kỳ sự bảo đảm nào, dù được nói rõ hoặc được ám chỉ, liên quan đến Trang Web này. Các dịch vụ do SSV và bên thứ ba cung cấp là nguyên trạng, người sử dụng tự chịu rủi ro khi sử dụng. SSV không chịu trách nhiệm bảo đảm về khả năng thương mại hoặc đáp ứng một mục đích cụ thể nào, bao gồm sự bảo đảm cho tính đúng đắn, chất lượng, tính chính xác, tính hoàn thiện, độ tin cậy, khả năng thành công, tính kịp thời hay độ sẵn sàng liên tục của việc sử dụng hay kết quả của việc sử dụng các dịch vụ.
SSV hoặc bất cứ nhà cung cấp thứ ba nào không có nghĩa vụ duy trì thông tin và các dịch vụ sẵn có trên Trang Web này; và cũng không có nghĩa vụ cập nhật hay chỉnh sửa các thông tin đó. Mọi thông tin và dịch vụ có thể được thay đổi mà không báo trước.

HẠN CHẾ SỬ DỤNG: Cho phép người sử dụng sử dụng Trang Web SSV có điều kiện theo các điều khoản hạn chế sử dụng và kiểm soát sau. Người sử dụng đồng ý rằng sẽ không theo bất kỳ trường hợp nào bên dưới:
• Gửi bất kỳ thông tin có nội dung xấu, đe dọa, thô tục, phỉ báng, bôi nhọ, hoặc phân biệt chủng tộc, tình dục, tôn giáo, hoặc gây khó chịu;
• Sử dụng các dịch vụ cho bất cứ mục đích trái pháp luật hoặc để thúc đẩy các hoạt động bất hợp pháp;
• Cố gắng hoặc quấy rối, lạm dụng hoặc gây tổn hại cho người hoặc một nhóm khác;
• Sử dụng tài khoản của người dùng khác mà không được phép;
• Cung cấp thông tin sai lệch, không chính xác khi đăng ký một tài khoản;
• Can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn của các Dịch vụ;
• Xuất bản hoặc liên kết tới nội dung độc hại nhằm làm hỏng hay phá vỡ trình duyệt của người sử dụng khác hoặc máy tính.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM: SSV không có trách nhiệm pháp lý, trong bất cứ trường hợp nào, đối với người sử dụng hay các bên thứ ba, hay bất cứ trách nhiệm gì nếu người sử dụng hoặc bên thứ ba không kết nối/truy cập được dịch vụ trên Trang Web này hoặc bất cứ sự ngắt quãng, bất ngờ bị ngừng hoạt động, hoạt động chậm chạp hay bị giới hạn của việc truy cập do quá nhiều người truy cập Internet, các vấn đề truyền tải, giới hạn dung lượng hệ thống, và các vấn đề khác. SSV không có trách nhiệm trong bất cứ trường hợp nào, bao gồm nhưng không giới hạn, về sự đúng đắn, chất lượng, tính chính xác, tính kịp thời, độ tin cậy, độ sẵn sàng liên tục, tính hoàn thiện hay trì hoãn các dịch vụ cung cấp trên Trang Web. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, SSV cũng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại đặc biệt, gián tiếp, ngẫu nhiên, hay mang tính hậu quả mà có thể xảy ra do người sử dụng sử dụng thông tin hay dịch vụ cung cấp trên Trang Web này, thậm chí trong cả trường hợp SSV đã được cảnh báo về khả năng xảy ra thiệt hại này. SSV sẽ không có trách nhiệm thông báo cho người sử dụng về bất cứ khó khăn nào mà SSV và bên thứ ba gặp phải liên quan đên việc sử dụng các dịch vụ hay thực hiện bất cứ hành động nào liên quan.
SSV cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hay virus có thể lây nhiễm thiết bị máy tính của người sử dụng hoặc các tài sản khác như là kết quả của việc truy cập, sử dụng, hoặc việc người sử dụng tải về bất kỳ tài liệu, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, video, hay âm thanh từ Trang Web này.

HẠN CHẾ SỬ DỤNG TÀI LIỆU: Trang Web này được sở hữu và điều hành bởi SSV. Trừ khi được cho phép một cách rõ ràng bởi SSV, không tài liệu nào từ Trang Web này có thể được sao chép, tái bản, tải lên, đăng, hoặc phân phối bằng bất kỳ cách nào. Người sử dụng chỉ có thể tải về các tài liệu được hiển thị trên Trang Web này để tham khảo, miễn là người sử dụng giữ lại bản quyền và quyền sở hữu khác chứa trong tài liệu. Người sử dụng không được phép phân phối, sửa đổi, truyền tải, tái sử dụng, hoặc sử dụng các nội dung của Trang Web này cho mục đích công cộng hoặc thương mại, bao gồm cả văn bản, hình ảnh, âm thanh, và video mà không có sự cho phép của SSV. 

GIẤY PHÉP SỬ DỤNG PHẦN MỀM: Người sử dụng thừa nhận rằng bất kỳ phần mềm có sẵn hoặc được cung cấp trên Trang Web này có thể chứa các công nghệ chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật. Và nó có thể là phần mềm tự động tải về và cài đặt các bản cập nhật theo thời gian. Những cập nhật này được thiết kế để cải thiện, tăng cường và phát triển Trang Web. Người sử dụng đồng ý nhận những thông tin cập nhật như vậy (và cho phép SSV hoặc người thực hiện Trang Web cung cấp cho người sử dụng) như là một phần của việc sử dụng Trang Web.

CHẤM DỨT: Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng có hiệu lực cho đến khi được chấm dứt bởi một trong hai bên. Nếu người sử dụng không còn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này, người sử dụng phải chấm dứt việc sử dụng Trang Web này. Nếu người sử dụng không hài lòng với Trang Web này, nội dung, hoặc bất kỳ các điều khoản, điều kiện, chính sách của nó, biện pháp khắc phục duy nhất của người sử dụng là ngừng sử dụng Trang Web này. 

LIÊN KẾT TRANG WEB: Trang Web này có thể cung cấp các liên kết đến những Trang Web khác (“Trang web của bên thứ ba”). Những đường liên kết này được cung cấp nhằm mục đích đem lại sự tiện lợi và tài liệu tham khảo cho người sử dụng. Do đó, SSV không kiểm soát, không đảm bảo và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ điều gì liên quan đến nội dung được đăng trên Trang web của bên thứ ba. Việc SSV cung cấp đường liên kết tới Trang web của bên thứ ba không hàm ý xác thực, cho phép, bảo trợ hay liên kết của SSV với Trang web của bên thứ ba, hoặc người sở hữu hay người cung cấp Trang web của bên thứ ba. SSV không kiểm tra bất cứ thông tin, phần mềm, hay sản phẩm nào trên bất cứ Trang web của bên thứ ba nào và do đó không đưa ra bất kỳ cam kết nào về nội dung hay bảo trợ đối với các Trang web đó. Trang web của bên thứ ba có thể có chính sách bảo mật khác với chính sách của SSV.