Biểu phí dịch vụ

 

Biểu phí dịch vụ

BIỂU PHÍ
Ngày hiệu lực: 24/02/2016
Công ty TNHH Chứng Khoán Shinhan Việt Nam (“SSV”) trân trọng thông báo biểu phí giao dịch như sau:
STT Dịch Vụ Phí
I. Phí giao dịch
1 Cổ phiếu/ Chứng chỉ quỹ Offline Online including MTS
- Dưới 100 triệu VND 0.3%
0.2%
- Từ 100 triệu VND đến 500 triệu VND 0.25%
- Từ 500 triệu VND đến 1 tỷ VND 0.2%
0.15%
- Từ 1 tỷ VND 0.15%
- Khách hàng VIP 0.15%
2 Trái phiếu (thỏa thuận) 0.1%
II. Phí lưu ký (Áp dụng cho tài khoản không có giao dịch trong tháng)
- Cổ phiếu/ Chứng chỉ quỹ 0.4 VND
- Trái phiếu 0.2 VND
III. Chuyển chứng khoán
1 Chuyển chứng khoán sang TVLK khác 0.5 VND/cổ phiếu/lần
- Mức phí tối đa là 500,000 VND/ lần.
2 Chuyển chứng khoán để đóng tài khoản 0.5 VND/cổ phiếu/lần
20,000 VND/lần -> 200,000 VND/lần.
3 Chuyển quyền mua cổ phiếu phát hành thêm 50,000VND/giao dịch
4 Chuyển khoản chứng khoán chưa niêm yết 0.2% * giá trị giao dịch (số lượng x mệnh giá)
IV. Phí khác
1 Cấp lại thẻ OTP 50,000 VND/lần (miễn phí cho lần đầu tiên trong vòng 6 tháng)
2 Xác nhận số dư tài khoản 20,000 VND/lần
3 Rút chứng khoán 100,000 VND/hồ sơ
4 Chuyển quyền sở hữu (tặng cho, thừa kế …) 0.2% * giá trị giao dịch
V. Dịch vụ tài chính
1 Lãi suất
(a) Dịch vụ ứng trước tiền bán Áp dụng theo chính sách của SSV tùy từng thời điểm
(Phí tối thiểu là 20,000 VND/lần)
(b) Giao dịch ký quỹ (*) 11%/năm
2 Lãi suất quá hạn (*) x 150%
Lưu ý: Biểu phí này có thể được SSV cập nhật theo thời gian.