Bảo mật

 

Bảo mật

ĐỐI VỚI SSV QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN LÀ QUAN TRỌNG: Trong quá trình cung cấp dịch vụ cho người sử dụng dù với tư cách là khách hàng cá nhân hay đại diện của một khách hàng tổ chức, SSV có thể phải thu thập thông tin cá nhân của người sử dụng. Những thông tin này là cơ sở quan trọng để SSV có thể cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người sử dụng, nhưng SSV cũng nhận thức rằng SSV phải sử dụng và bảo quản những thông tin này một cách thích hợp nhằm tôn trọng sự riêng tư của người sử dụng.


NGUỒN CỦA THÔNG TIN: Các thông tin cá nhân mà SSV thu thập được về người sử dụng chủ yếu là từ đơn đăng ký tài khoản hay các tài liệu, các biểu mẫu mà người sử dụng dịch vụ cung cấp cho SSV trong quá trình giao dịch. Đồng thời SSV có thể thu thập các thông tin về các giao dịch và hoạt động của người sử dụng dịch vụ với SSV có liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ mà SSV cung cấp. Ngoài ra, tùy thuộc vào các sản phẩm và dịch vụ được yêu cầu, SSV có thể thu thập thêm các thông tin cần thiết về người sử dụng, như là lịch sử tính dụng, từ các đại lý báo báo tiêu dùng.

Cuối cùng, trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính cho người sử dụng và phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định luật pháp hiện hành, thu thập thông tin về người sử dụng có thể được thu thập gián tiếp   từ việc theo dõi hoặc các phương tiện khác (ví dụ: ghi lại cuộc gọi điện thoại và truy xuất thư điện tử). Trong những trường hợp này, thông tin không được truy cập trên cơ sở liên tục hoặc thường xuyên, nhưng nó có thể được sử dụng cho các mục đích tuân thủ hoặc an ninh.

 
SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG: chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng cho mục địch sau:

-        Quản trị, vận hành, hỗ trợ và quản lý mối quan hệ và/hoặc tài khoản với SSV. Điều này bao gồm việc chia sẻ thông tin trong nội bộ cũng như tiết lộ thông tin này cho các bên thứ ba, như được mô tả trong hai phần tương ứng sau đây;

-        Liên lạc với người sử dụng hoặc, nếu có đăng ký, người được ủy quyền của người sử dụng bằng đường bưu điện, điện thoại, thư điện tử, fax, vv..., liên quan đến giao dịch và/hoặc tài khoản của người sử dụng;

-        Cung cấp cho người sử dụng thông tin (như nghiên cứu đầu tư), những đề xuất hay các tư vấn về sản phẩm và dịch vụ mà SSV cung cấp; và

-        Tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh nội bộ của SSV, bao gồm đánh giá và quản lý rủi ro và thực hiện các quy định và yêu cầu của pháp luật.

Nếu quan hệ giao dịch của người sử dụng với SSV chấm dứt, SSV sẽ tiếp tục xử lý thông tin cá nhân của người sử dụng, trong chừng mực mà SSV lưu giữ, như đã được mô tả trong bản chính sách này.

 

TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN CHO BÊN THỨ BA


SSV không tiết lộ thông tin cá nhân của người sử dụng cho bên thứ ba, trừ trường hợp được nêu trong bản chính sách này. Tiết lộ thông tin của người sử dụng có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin với các công ty không liên kết nhưng thực hiện các dịch vụ hỗ trợ cho tài khoản hay hỗ trợ cho các giao dịch của người sử dụng với SSV, bao gồm các bên tư vấn nghiệp vụ, luật pháp hoặc kế toán cho SSV. Công ty không liên kết mà hỗ trợ SSV trong việc cung cấp các dịch vụ cho người sử dụng được yêu cầu duy trì sự bảo mật của thông tin này trong phạm vi mà họ nhận và sử dụng các thông tin cá nhân của người sử dụng chỉ cho quá trình cung cấp những dịch vụ và chỉ cho những mục đích mà SSV yêu cầu.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ các thông tin cá nhân của người sử dụng theo yêu cầu của người sử dụng, để bảo vệ quyền và lợi ích của SSV và các đối tác kinh doanh của SSV hoặc căn cứ theo sự chấp thuận rõ ràng của Người sử dụng. Cuối cùng, trong một số trường hợp hạn chế, thông tin cá nhân của người sử dụng có thể được tiết lộ cho bên thứ ba theo các quy định pháp luật hiện hành; ví dụ như theo yêu cầu tòa án hay cơ quan có thẩm quyền hoặc các tổ chức như các sở giao dịch và trung tâm lưu ký chứng khoán.