Doanh nghiệp

 

VSH: Thông báo thành lập Ban KTNB và Quy chế Kiểm toán nội bộ

VSH: Thông báo thành lập Ban KTNB và Quy chế Kiểm toán nội bộ

14/10/2021, 18:02

Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh thông báo thành lập Ban KTNB và Quy chế Kiểm toán nội bộ như sau:

Nguồn: HOSE

TIN KHÁC