Doanh nghiệp

 

VSH: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

VSH: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

14/10/2021, 18:01

Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 như sau:

Nguồn: HOSE

TIN KHÁC