Doanh nghiệp

 

SCI: Nguyễn Văn Phúc - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 5.800 CP

Nguyễn Văn Phúc - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 5.800 CP

31/7/2020, 16:56
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Phúc
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: SCI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.830 CP (tỷ lệ 0,05%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.800 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 04/08/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 01/09/2020.

TIN KHÁC