Doanh nghiệp

 

PSL: Nguyễn Văn Khâm - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 100.000 CP

Nguyễn Văn Khâm - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 100.000 CP

29/9/2020, 14:46
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Khâm
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: PSL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 109.247 CP (tỷ lệ 0,92%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 02/10/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/10/2020.

TIN KHÁC