Tài chính ngân hàng

 

Ngân hàng tăng giá USD

Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng được điều chỉnh tăng trở lại sau khi có phiên giảm nhẹ sáng qua.

21/2/2020, 11:20

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Phú
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: KLB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 154.400 CP (tỷ lệ 0,05%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 154.400 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 154.400 CP (tỷ lệ 0,05%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do không còn nhu cầu tài chính.
- Ngày bắt đầu giao dịch: 10/01/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 18/01/2018.

Nguồn: BizLIVE

TIN KHÁC