Doanh nghiệp

 

L10: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

L10: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

31/7/2020, 18:11

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và trả cổ tức năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Lilama 10 (mã CK: L10) như sau:

Nguồn: HOSE

TIN KHÁC