Doanh nghiệp

 

CHC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018, trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018, trả cổ tức bằng tiền mặt

13/3/2018, 16:51

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CHC của CTCP Cẩm Hà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 07/04/2018 đến 21/04/2018 (ngày cụ thể Công ty sẽ thông báo sau).
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Cơ sở II – Lô 3, khu công nghiệp Điện Nam, Điện Ngọc, Quảng Nam.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, đầu tư năm 2018 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018;
+ Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về giám sát điều hành và cán bộ quản lý;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
+ Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017;

          - Nội dung họp: + Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
+ Các vấn đề quan trọng khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội.
     * Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền           

          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/05/2018
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cẩm Hà – địa chỉ: 448 Hùng Vương, khối 3, phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam – Điện thoại: 02353-861319 số nhánh 129. Thời gian nhận từ 10/05/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

TIN KHÁC