Doanh nghiệp

 

CE1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

13/3/2018, 16:49

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CE1 của CTCP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Bắt đầu từ 8h00 ngày 27/04/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 tại địa chỉ Lô 22 + 23, khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, Việt Nam
          - Nội dung họp: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018, thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2013 - 2018), bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 - 2023) và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty

TIN KHÁC