Doanh nghiệp

 

CDR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

13/3/2018, 16:50

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDR của CTCP Xây dựng Cao su Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 12/04/2018 (dự kiến)
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.
          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

TIN KHÁC